Περιεχόμενα...
Προγραμματισμός της οθόνης LCD1602 με το micro:bit
...

Hello world!

from microbit import *
import mb_i2c_lcd1602

lcd = mb_i2c_lcd1602.LCD1620()

lcd.puts("hello world!")
sleep(2000)
lcd.clear()

Δοκιμή κουμπιών

from microbit import *
import mb_i2c_lcd1602

lcd = mb_i2c_lcd1602.LCD1620()

while True:

  if button_a.was_pressed():
    lcd.puts("A",x=2,y=0)

  if button_b.was_pressed():
    lcd.puts("B",x=5,y=0)
  
  if pin_logo.is_touched():
    lcd.puts("Touch",x=8,y=0)
    
  sleep(500)
  lcd.clear()

Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού

    
from microbit import *
import mb_i2c_lcd1602

lcd = mb_i2c_lcd1602.LCD1620()
lcd.puts("hello!",x=2,y=0)

while True:
  if display.read_light_level() < 50:
    lcd.backlight(1)
  else:
    lcd.backlight(0)
    
  
Συμμετάσχετε στη συζήτηση