Περιεχόμενα...
Προγραμματισμός της οθόνης LCD1602 με το micro:bit
...

Για να λειτουργήσει η οθόνη, πρέπει να φωρτώσουμε το αρχείο mb_i2c_lcd1602.py στο project μας.

Εντολές

on()

ενεργοποίηση της LCD

 

off()

απενεργοποίηση της LCD

 

clear()

εκκαθάριση της οθόνης

 

backlight(on)

0 απενεργοποίηση του backlight

1 ενεργοποίηση του backlight

 

char(ch, x, y)

εμφάνιση ενός χαρακτήρα στη δεδομένη θέση

x, 0-15

y, 0-1

 

puts(s, x, y)

Εμφάνιση μιας συμβολοσειράς στη δεδομένη θέση

x, 0-15

y, 0-1

 

Συμμετάσχετε στη συζήτηση