Περιεχόμενα...
Προγραμματισμός της οθόνης LCD1602 με το micro:bit
...

Η οθόνη χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IIC για την σύνδεση με το microbit.

  • GND: Γείωση (G)
  • VCC: Παροχή Ρεύματος(5V)
  • SDA: Σειριακή γραμμή δεδομένων (P20)
  • SCL: Σήμα ρολογιού (P19)

Συμμετάσχετε στη συζήτηση